Vi följer alltid myndigheternas rekommendationer. Nu när deras åtgärder tagits bort kommer även vi lätta på de restriktioner som vi implementerat (som covidpass).

Men även utan restriktioner så har vi fortfarande skyddsåtgärder på plats. Vi kommer bland annat att ge ut gratis ansiktsmasker till alla besökare som vill ha det, stora ytor att röra sig på och vi kommer att ha handdesinfektionsmedel lättillgängligt för alla.

Självklart vill vi att du stannar hemma om du har symptom eller känner dig sjuk.

Vi ser nu förhoppningsvis ljuset i covidtunneln och kan ses säkert i mars!

Om du har frågor, kan du kontakta:

Claes Lindström, tele: 073-347 12 46 eller mejla här

Jasmine Diring, tele: 073-347 12 64 eller mejla här

Till program och anmälan >>

”Svenska Bergteknikföreningens ambition är att genom en yrkescertifiering höja kunskapsnivån, säkerställa ett fackmannamässigt utförande och minska antalet arbetsskador vid berg- och sprängarbeten.”

https://www.svbergteknik.se/yrkescertifiering

Svenska Bergteknikföreningen kommer från 1 oktober ta över ackrediteringen och utfärdande av sprängkort klass A. Svenska Bergteknikföreningen är en objektiv och oberoende förening som kommer att hjälpa till att säkerställa att ett sprängkort klass A motsvarar en viss kunskapsnivå, oberoende av – certifierad – utbildare. Det här är ett initiativ av branschen, för branschen.

Från juli 2021 är vi av Svenska Bergteknikföreningen ackrediterad utbildare för kvalifikationen Sprängarbas – Sprängkort klass A. Vi är oerhört tacksamma för verifikationen att vår utbildning håller en hög nivå.

Läs ännu mer om Svenska Bergteknikföreningen och vad denna förändring innebär här.


Bergutbildarna är ackrediterande utbildningsgivare enligt Svenska Bergteknikföreningens och våra utbildare är också godkända av föreningen. Vi kan därför erbjuda kursen “Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A”. Kursen avslutas med en examination som med ett godkänt resultat tillsammans med genomförd kurs ger dig möjligheten att ansöka om certifikatet sprängkort klass A via Svenska Bergteknikföreningen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhålls och examineras på kursen, samt bedöms av svenska Bergteknikföreningen, baseras på en kvalifikation som är beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH). Vill du  veta mer? På Svenska Bergteknikföreningens hemsida finns svar på de vanligaste frågorna.

Hemsida: https://www.svbergteknik.se/svbergteknikse/yrkescertifiering/sprangarbas-sprngkortklassa

Frågor och svar:  https://www.svbergteknik.se/svbergteknikse/yrkescertifiering/sprangarbas-sprngkortklassa/fragor-svar__3027

Liksom övriga Sverige, ligger Bergutbildarna / Forcit Consulting AB i ett läge att vänta och se.

Vi följer myndigheternas rekommendationer, men har också tagit fram en krisplan för företaget samt att Forcit har gått ut med en policy gällande coronaviruset.

Forcits koncernpolicy relaterad till Coronavirus (COVID-19) – uppdaterad 10.3.2020

Läget kring Coronavirusets spridning har förändrats och risken för infektion har ökat i Europa. För att förhindra onödig exponering för antingen viruset eller besvär relaterade till officiella åtgärder mot viruset (karantän etc.) tillämpar Forcit Group följande policy:

 • Affärsresor till epidemiområden – Kina, Iran, Singapore, Sydkorea, Italien, Österrike (Tirol) och Tyskland (Nordrhein-Westfalen) – begränsas tillsvidare.
 • På grund av den senaste utvecklingen i Europa (t.ex. Österrike, Tyskland, Frankrike och Spanien) måste behovet och nödvändigheten av affärsresor till andra områden på fastlandet i Europa godkännas separat av affärsenhetens chef eller koncernchefen.
 • Beslutet om nödvändigheten av varje affärsresa i Norden fattas tillsammans med närmaste chef. Kom ihåg att flygplatser är riskområden vid alla resor.
 • Vi uppmuntrar till att, alltid när det är möjligt, använda virtuella möten med t.ex. MS Teams.
 • De som återvänder från semester- eller annan resa till ett epidemiområde, eller område med högre risk för infektioner ombeds att övervaka sin egen och familjemedlemmars hälsa. Före man kan återvända till arbete efter en resa till ett epidemiområde, måste beslut om karantän fattas av affärsenhetens chef eller koncernens VD. Om du misstänker några Corona-symtom, var vänlig kontakta (per telefon) hälsovården och stanna hemma.
 • Den som misstänker högre exponering på grund av resor i riskområden eller en familjemedlem med högre exponering – på grund av resor, yrke eller på annat sätt – ska informera närmaste chef om en sådan ökad risk. I alla fall med uppenbara ökade risker måste närmaste chef informera vidare åt affärsenhetens chef.
 • Större evenemang bör undvikas
 • Utöver denna koncernpolicy kan affärsenheterna ha ytterligare riktlinjer och lokala åtgärder baserade på affärsenhetens riskbedömningar.

FORCIT Consulting AB har kompletterat denna policy med följande:

 • Personal som visar symtom eller har familjemedlemmar som visar symtom, skall arbeta hemifrån eller sjukskriva sig.
 • Resor med allmänna färdmedel bör undvikas.
 • Personalen uppmuntras i mån av möjlighet att jobba hemifrån
 • Kunder skall tillfrågas om hälsoläge innan fysiska möten sker.
 • Besökare till egna lokaler skall minimeras.

För Bergutbildarna innebär det att vi fortsatt planerar och genomför kurser med symptomfria deltagare. Vi är dock lyhörda för kundernas önskemål om att senarelägga kurser och vi bevakar läget i samhället kontinuerligt.

Med vänliga hälsningar,

Claes Lindström, Jasmine Diring och Mari Franzén på Bergutbildarna

asd

Ledande nordiska konsulter inom omgivningspåverkan och sprängrådgivning byter namn till FORCIT Consulting

Bergsäker AB (SE), Oy Finnrock Ab (FI), och Bergcon AS (NO) är ledande konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs- och gruvbranscherna i sina respektive länder. Vårt primära specialistområde är omgivningspåverkan som bland annat omfattar riskanalyser i samband med mark- och sprängarbeten, för- och efterbesiktningar samt mätning av vibrationer, buller och damm. Övriga specialistområden utgörs av rådgivning inom sprängning, bergkontroll, utbildning och tillståndsprocesser. Samtliga bolag tillhör FORCIT Group och bildar tillsammans en av norra Europas största konsultgrupper inom våra specialistområden. Den 15:e september 2020 har bolagen, som ett led i den gemensamma strategin att stärka det internationella samarbetet mellan affärsenheterna, tagit det gemensamma namnet FORCIT Consulting (AB/Oy/AS). Varumärkesbytet gynnar våra kunder då vi skapar en tydlig plattform med tillgång till våra samlade erfarenheter, resurser, verktyg och expertis.

Samma människor, nytt namn, ännu bättre service

Utgångspunkten för konsultverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara lokal närvaro och nära kontakt med våra kunder. Samtidigt kommer vårt tjänsteutbud att utökas ytterligare i och med att alla våra tjänster blir mer lättillgängliga i alla länderna. FORCIT Consulting kommer dessutom i framtiden även att kunna erbjuda utökade tjänster och rådgivning till bland annat rivnings- och gruvindustrin. Vårt mål är att erbjuda byggherrar, entreprenörer och operatörer samma expertrådgivning och mobila tjänster oavsett i vilket nordiskt land de verkar.

Det första FORCIT Consulting-företaget startades 1970, och firar således 50-årsjubileum i år. FORCIT Consulting kommer nu ha över 120 medarbetare på 20 kontor runt om i Sverige, Norge och Finland. Gruppen har över 2500 moderna mätare för vibrationer, buller och komfortmätning som kan kopplas upp mot vår digitala molntjänst, där vi snabbt kan förse kunden med data, rapporter och återkoppling.

För ytterligare information:

Jörgen Sigvardsson
VD, FORCIT Consulting (AB)
jorgen.sigvardsson@forcitconsulting.se
Tel. +46 733 471 209

Från den 24/5 kommer vi inte längre att erbjuda bultcertifieringskurser för Trafikverket.

Vi värderar våra kursdeltagare högt, men på grund av ändrade förutsättningar samt lågt deltagarantal, kan inte hålla denna kurs på den nivå som både förväntas av oss men också till den nivå som vi strävar efter att uppnå i alla våra kurser. Vi upphör därför med våra bultsättningscertifieringskurser på svenska och engelska tills vidare.

asd

FRÅN DEN 3/12 ÄR BERGUTBILDARNA EN DEL AV BERGSÄKER AB

Bergcon AB/Bergutbildarna, 556790-2043, har per 2018-12-04 fusionerats med Bergsäker AB, 556811-9357, och kommer fortsättningsvis att utgöra ett eget affärsområde inom Bergsäker. Målet med sammanslagningen är att kunna erbjuda dig som kund ett maximalt mervärde genom att kombinera de båda bolagens kompetens och produktportföljer. Genom sammanslagningen skapas en starkare enhet, med bredare kompetens och större resurser.

Bergutbildarna kommer vara en egen fristående avdelning

I och med fusionen försvinner varumärket Bergcon och istället kommer namnet Bergutbildarna att användas. De tjänster som Bergcon tidigare har erbjudit i form av utbildningar, berg- och sprängteknisk konsultation samt hålinmätning kvarstår inom Bergutbildarna.

asd