NU UTFÖR VI ÄVEN HÅLINMÄTNINGAR

Vi hjälper dig att uppfylla det krav från AFS 2010:1 som säger att vid pallar över 10m pallhöjd behövs de två främre raderna kontrolleras
(*ovanjordspallar).

Med utrustning från Geo-koncept positionerar vi borrhålen med GPS och mäter hålens riktning och djup med laserscanning. Mätningarna sammanförs för att se den faktiska försättningen.

För mer information,
Kontakta Inge@bergcon.se

Borrhål i profil
Hålrader

Utdrag ur AFS 2010:1

40 § När en pall, belägen ovan jord, har en pallhöjd som överstiger tio meter ska hålavvikelsen i borrhålen i de två främre hålraderna normalt kontrolleras. Kontrollen ska utföras på ett sådant sätt att den ger kännedom om den faktiska försättningen för varje borrhål i dessa hålrader.

Till 40 § Inhomogeniteter i bergmassan d.v.s. sprickor, glidytor och bergarter med olika egenskaper liksom borrets egenrotation medför att hålavvikelser ofta uppkommer även vid ringa borrhålsdjup. Det är därför av väsentlig betydelse att den sanna försättningen är känd vid de främre hålraderna så att mängden sprängämne kan anpassas till det faktiska behovet. Föreskriften innebär att inmätning (scanning) av pallens frontyta normalt måste ske. Att uppskatta hålavvikelsen med en ficklampa nedsänkt i borrhålet är inte tillräckligt. Om pallens hela frontyta är täckt av bergmassor kan inmätning eller scanning uteslutas för att förebygga stenkastning.
För stor laddning i förhållande till försättningen kan vid sprängningen medföra okontrollerad stenkastning med flera hundra meters kastlängd med uppenbara risker för personskador. Försättning definieras som det vinkelräta avståndet från borrhålet till den fria ytan mot vilken sprängningen sker.

GPS-positionering, hålavvikelse & scanning