Aktuell status
Ej anmäld
Pris
US$14000
Kom igång

Det här är den uppföljande delen till Bestämmelser del 1. Den kommer att till största del beröra 2007:1 och 2019:2. Vi kommer även att gå in på detaljer kring punkter i AFS 2007:1 med exempel och åtgärder. Vi kommer att gå igenom olycksfall, inte för att beskylla sprängaren eller de inblandade utan för att lära oss av misstagen, och också ta upp konkreta exempel på risker och åtgärder.

Enligt 2§ arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om olycksfall, eller annan skadlig inverkan i arbetet, som föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Detsamma gäller vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

I arbetsmiljöförordningen finns inget krav på att olycksplatsen skall lämnas orörd. Det är dock av stor betydelse även för Arbetsmiljöverket att få göra sin utredning utan att något har rubbats eftersom verkets förebyggande arbete ofta bygger på erfarenheter som hämtas på olycksplatser. Det är därför angeläget att arbetsgivaren ser till att olycksplatsen lämnas intakt tills Arbetsmiljöverket kommit dit.

Av 19§ i förordningen om brandfarliga och explosiva varor (1988:1145) framgår att brand-eller explosionsolycka eller tillbud som inneburit allvarlig risk för sådan olycka skall anmälas till tillsynsmyndigheten, för närvarande *Räddningsverket.
*Nu MSB

Vi vill påpeka att vi inte vill åt bergsprängaren med de exempel vi lyfter i denna del. Syftet är bara att visa ”när det går åt helvete” och att det gör det ibland. Det kan få allvarliga konsekvenser; inte minst för sprängaren. Inte bara juridiskt men också mentalt genom bl.a. stress och skuldkänslor. Genom att påpeka att saker går fel, att lära sig av andras misstag och utbildning inom sprängteknik, geologi och bestämmelser osv. att dessa olyckor går att undvika mer och mer. Vårt mål på Bergutbildarna är att eliminera olyckor genom utbildning.

Paragraf 1 (Gäller allt civilt sprängarbete)
Dessa föreskrifter gäller i verksamhet där explosiva varor används för att utföra ett sprängarbete. Med sprängarbete avses att genom kontrollerad detonation eller deflagration av explosiva varor sönderdela material eller skapa stötvåg eller tryck för annat syfte.

Föreskrifterna gäller inte verksamhet inom Försvarsmakten.

Föreskrifterna gäller dock inte verksamhet inom försvarsmakten.