Aktuell status
Ej anmäld
Pris
US$14000
Kom igång

Bestämmelser är en del av vardagen som sprängare. Föreskrifter, lagar och försäkringsvillkor styr mycket av hur arbetet ska gå till. De säger vad man får och inte får göra, samt vad ens skyldigheter är. Det är mycket bestämmelser och vi kommer därför att dela upp dessa. Inom denna del kommer vi att gå igenom föreskrivande och tillsynsmyndigheter för olika frågor samt AFS2010:1 och AFS 2006:4.

Innan vi börjar: Har du koll på alla lagar, föreskrifter och bestämmelser och vad som är vad?

De mest betydande lagarna för sprängarbete är: Arbetsmiljölagen, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Lagen om transport av farligt gods, Ordningslagen & Miljöbalken är exempel på de lagar som påverkar oss i arbetet mest.

De föreskrifter som utgör de viktigaste och grundläggande regleringen för sprängarbete är Arbetsföreskrifter: AFS 2010:1 Berg- & Gruvarbete samt AFS 2007:1 Sprängarbete, men det finns även föreskrifter som AFS 2006:4 och AFS 2015:2, som även de påverkar arbetet.

MSB, Polisen & Boverket har styrande krav som måste efterföljas. Andra bestämmelser som ska följas är Svenska standarder, AB04 i samband med AMA anläggning, och det är viktigt att ha en täckande försäkring. Det gör att även försäkringsbolagets regler ska följas, ifall något skulle hända.