UTBILDNING FÖR SPRÄNGARBASAR VID MINDRE KOMPLICERADE ARBETEN

En stor del av det dagliga sprängningsarbetet i landet utgörs av mindre sprängningar i samband med arbeten inom skogs- eller jordbruk eller mindre schaktningsarbeten i samband med ledningsdragning och vägbyggnation eller liknande. En relativt okänd verksamhet är också sprängning i samband med gravgrävning på kyrkogårdar. Andra sprängningsarbeten av mindre art är t ex sprängning i bergkrossar, sprängning i samband med geologisk provtagning och seismisk sprängning. För dessa typer av arbeten finns ett antal utbildningar framtagna i enlighet med de krav på sprängarbas för mindre komplicerade arbeten som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete AFS 2007:1.

Denna kurs ersätter den tidigare Grundkurs för skogs- och jordbruk. Det finns också möjlighet att arrangera ytterligare specialiserade kurser såsom:

Grundkurs i klenhålssprängning 

Grundkurs för snö- och lavinsprängning 
(arrangeras i samarbete med SLAO)

Grundkurs för sprängning av enstaka skott

Efter genomgången kurs med godkänt resultat och tillräcklig praktik, utfärdas sprängkort för den typ av arbeten som praktikintyget avser. Sprängkortet är giltigt i 10 år och skall dessförinnan förnyas genom att man går en repetitionsutbildning:
Kurs för förnyelse av Sprängkort

 

SPRÄNGNING MED KRUTPATRONER, “SPRÄCKNING”

De senaste åren har sprängning med krutpatroner blivit allt vanligare. Då produktutvecklingen här har sprungit ifrån regelverket har stor osäkerhet rått om hur texten i AFS 2007:1 Sprängarbete ska tolkas.

Bergutbildarna har med anledning av detta tagit fram en av MSB godkänd utbildningsplan för denna typ av utbildning.

Grundkurs för mindre komplicerat slag uppfyller de utbildningskrav vilka krävs för att spränga i fast berg med konventionella sprängämnen samt krutpatroner. Kursen berättigar även till ett sprängkort för den typ av arbeten som praktikintyget avser. Det är en framtidssäker kurs om ytterligare nya krav skulle uppstå.

Vi kan även hjälpa innehavare av ett ”1 dagars intyg från spräckpatronsleverantören” med att komplettera sin
utbildning.