SPRÄNGTEKNISK UTBILDNING

Den sprängtekniska behörighetsutbildningen i landet riktar sig till följande viktiga ansvarspersoner vid sprängarbete och består av följande kurser:

SPRÄNGARBAS

För att få spränga självständigt krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 att man har Sprängkort, vilket man kan få om man har tillräcklig praktik och har genomgått:
Grundkurs i sprängteknik

Sprängkortet är giltigt i 10 år och måste innan giltighetstidens utgång förnyas genom att man genomgår:

Kurs för förnyelse av Sprängkort

FÖRESTÅNDARE FÖR SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD

För all förvaring av explosiv vara krävs enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor att man utser en ansvarig för förrådet, en Föreståndare. Denne skall genomgå:

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd 

(alternativt Grundkurs)

SPRÄNGARBETSLEDARE OCH
ERSÄTTARE FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE

För att få tillstånd till sprängning inom detaljplanelagt område krävs att en ansvarig sprängarbetsledare utses.
En sprängarbetsledare skall förutom Grundkurs i sprängteknik även ha genomgått följande kurser:

Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten alt.
Kurs i sprängteknik för underjordsarbeten och

Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare

Sprängarbetsledarkompetensen skall förnyas vart 10:e år genom att man genomgår:

Påbyggnadskurs för sprängarbetsledare alternativt

Kurs för förnyelse av Sprängkort