Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

  Bergsprängardagarna 2018 - innehållsrika med fokus på aktuella projekt och miljö

   
 

Den 25-26 januari var det åter dags för det årliga branschevenemanget Bergsprängardagarna. Seminariet riktar sig till alla aktörer inom bergsprängningsbranschen, entreprenörer, leverantörer, beställare, myndigheter, projektörer och konsulter. I år var det 21:e gången seminariet arrangerades av utbildningsföretaget Bergutbildarna.

För andra gången hölls evenemanget på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm.

   
  Mari från Bergutbildarna välkomnar konferensdeltagarna vid registreringen. 

 
  Helge Sprängare minglar
   

 

Då Anders Arvidsson blivit sjuk och tyvärr inte kunde närvara hoppade Sjoerd Spijkerman in som moderator och inleder med att hälsa alla välkomna till den 21:a Brgsprängardagarna. Han berättar kort om historiken bakom seminariet och det arrangerande företaget Bergon / Bergutbildarna som förra året fusionerades.

 
 

Årets inledningstalare var armbryterskan från Ensamheten, Heidi Andersson och hennes sprängintresserade far, Kent Andersson. "Som faktiskt har haft sprängkort", tillade han stolt.


 
   

Heidi är 11-faldig värdsmästarinna i armrytning, nu mera ligger elitkarriären på hyllan och hon arbetar som armbrytarkonsult (Sveriges första faktiskt) och skogsbrukare. Tillsammans med sin make Björn Ferry (flerfaldig mästare inom skidskytte) och sonen Dante bor hon i lilla byn Ensamheten i Storumans kommun där hon också är uppväxt, förutom att arbete med träning och armbrytargymnasiet har familjen målsättningen att bli fossilfria år 2025.

Det är inte en enkel utmaning, en hon tänkte att om världens ska ställa om, enligt Parisavtalet, så ka man ju definitivt klara det som individ. Precis som med andra utmaningar kräver beslutet målfokus och engagemang. Tillsammans jobbar man nu för att kunna bygga ett ekohus. För att mäta sina fossila avtryck testade de sig på klimatkontot.se. De upptäckte snabbt att transporterna var deras största utsläppskälla och där började de att göra störst förändringar.  Väljer tåg före flyg, undviker att åka iväg på möten om det är möjligt, mycket kan man ju klara av på distans. När de väl måste resa iväg försöker de planera resorna på bästa sätt så att de kan hinna med flera olika möten eller åtaganden på samma resa och på så sätt minska antalet resdagar. Familjen har skaffat en elbil och Heidi skickar uppmaning ut till publiken: Om vi kan ha elbil och bo i Ensamheten så kan nog alla ha det!

 


 

Årets stora utmaning är att ta tag i maten. De är numera flextarianer och äter endast vegetariskt och viltkött som de själva jagat på de egna markerna. Att odla själva är en utmaning när de bor så pass långt norrut. Men med hjälp av ett växthus ska de försöka bli mer självförsörjande även på grönsaker. De är också noga att ta vara på allt när de jagat. I skogsbruket provar de olika eldrivna sågar eller sågar som går på biobränsle.

Heidi visar ett filmklipp från hennes livs armbrytarmatch där hennes envishet och beslutsamhet hjäpte henne att vinna. Hon startade sitt företag som armbrytarkonsult redan som 19 åring och peppade även sin pappa att starta företag.

 

 

 

   
 
 

Det blir armbrytarskola  på scenen och Heidi och Kent  visar hur man ska positionera sig och hur man ska göra för att bryta på ett säkert sätt. Kent slår ett slag för armbrytarbordet, alla företag borde ha ett, där kan man lösa konflikter! Så göv i byn, säger han. Och de har placerat ut armrbrytarbord på många skolor och det har fungerat bra. Eleverna är lugnare och mer fokuserade, och det har inte lett till konflikter, tvärtom.

Det var ett mycket uppskattat framförande av Heidi och Kent. De stannade kvar hela dagen så att t alla som ville kunde lära sig armbrytningsteknik i pauserna.

 
 

Martin Parvisto och  Jasmine Diring från Bergutbildarna berättade om sina nya digitala utbildningar. Man kommer att kunna läsa de första tre dagarna på t ex en grundkurs hemma eller på jobbet när det passar, därefter kommer man in två dagar för praktiska övningar, grupparbeten, och prov.

De nya digitala utbildningarna minskar bortfall från arbetet så att fler kan utbildas, men kommer att vara ett komplement till de traditionella, lärarledda utbildningarna som kommer att finnas kvar som vanligt.

 
 
 

Utbildningen oerhört viktig, ju fler som är utbildade desto mer ökar produktiviteten och lönamheten, samtidigt som olyckor och allvarliga incidenter minskar, säger Martin Parvisto.

 
 

Sjoerd Spijkerman gör en marknadsanalys, det verkar som att sprängentreprenörerna blir färre, men företagen är större än tidigare. Generationsskiftet märks tydligt idag.

Flera bolag blir uppköpta av investmentbolag där inriktningen är oviktig och ekonomin styr.  Risken är att det ekonomiska intresset går före kvalitet.

Det är en stor utveckling inom branschen, maskintillverkarna utvecklar batteridrivna maskiner, digitalisering och självstyrande maskiner blir allt vanligare, det kommer många nya aktörer inom sågning och spräckning och  man arbetar allt mer med att komplettera traditionell sprängning med dessa metoder.

Vi befinner oss i en högkonjunktur och det går bra för hela branschen, men Sjoerd flaggar för att det råder en viss osäkerhet framöver. Råvarumarknaden tar han som ett exempel, vad händer med dieseln och blir det skatter på kross och grusprodukter? Vad händer med malmpriserna? Man kan se ett ökat motstånd mot nya gruvor. 

 
 
 

Därefter berättar BEFs nya VD Patrik Jansson berättar om sin bakgrund inom polisen och hur han tidigare arbetat med sprängning samt om det nya uppdraget inom BEF.

BEFs verksamhet består av utbildning, auktorisering av bergsprängare och stödjande partners.

Auktoriseringen innebär ökad ordning på administration och dokument, tydliga rutiner för säkerhet och arbetsmiljö och välutbildad personal som skapar trygghet för beställaren. Just nu arbetar BEF med Auktorisering 2,0 då man gör en uppföljning av de som är auktoriserade för att se om något behöver åtgärdas.

 

Robert Sturk, Svenska Bergteknikföreningen berättar att sammanslagningen mellan BeFo och Bergsprängningkommittén nu är formaliserad. BeFo fokuserar på forskningsfinansiering och all anan verksamhet sker i Svenska Bergteknikföreingen som ska verka för hållbar användning och utveckling av svensk berggrund samt fokus på säkerhet, miljö och ansvar inom bergbranschen. Detta ska ske genom information, att verka som forum och bidra till kunskapsspridning samt medverka till att göra bergbranschen till en attraktiv arbetsmarknad.

Robert Sturk ger en positiv marknadsanalys, och rapporterar om dubblade investeringar och en blomstrande ungdomsförening. Man arbetar hårt på att  få unga att se att det är en fantastisk bransch, och söka sig till den för att klara framtidens volym.

   
 
 

Patrik Jansson, BEF presenterar nyheter från myndigheterna som inte själva kunde närvara vid årets seminarie.

Från Polisen rapporteras att antalet sprängtillstånd har minskat i år. Vid ansökan för tillstånd ska Polisen titta i brottsregistret och kontrollera att giltigt sprängkort finns.

Just nu är det ett problem att många ersättare söker tillstånden, vilket innebär att det tar längre tid, och är svårare att kolla upp. Patrik framför en vädjan från Polisen är att man försöker att titta på vilka man vill ha som ersättare, och välja ut några få, så blir det lättare med hanteringen. Eventuellt kan det komma att bli en avgift annars p.g.a att det tar så pass lång tid.

Arbetsmiljöverket rapporterar att alla föreskrifterna som rör bergsprängningsbranschen ska skrivas om. Det kommer tyvärr att ta ca 2-3 år till.

Nya EU- regler är på gång gällande kvartshalten, mer information om kvartsföreskriften finns på myndighetens hemsida.

Från MSB kommer ett förtydligande angående samförvaring, transport 1.4S.

 
 

 

Jonas Segerdal  och Therese Liljegren från DSEC, berättar om hur vanligt det är med dolor. Vanligare än man tror. Det finns mycket kvar i gammal sprängbotten. Under sitt arbete har de märkt att det beror på vilken typ av tändare, håldiameter, sprängämne som använts. De söker just nu igenom en gammal sprängbotten från 1963 i Svappavaara, där har de troligtvis hittat 0,5% av de dolor som finns, och de är där och söker vidare varje vecka. Att använda dolhundar är en säker metod, hundarna hittar dolor som är mycket gamla och har även hittat dolor som ligger djupt ned och som har varit under vatten i många år.

 
 
 
   
 

Martin Skullman, Skullmans Bergsprängning berättar om hur använt sig mer och mer av hydraulisk och mekanisk spräckning. Det är stora fördelar i känsliga miljöer, t ex nära elledningar, kablar och fjärrvärme.

Ekonomiskt är det också bättre än traditionell sprängning, då inga avstängningar eller tillstånd behövs. Självklart håller man sig till samma miljöbalk som gäller oavsett stort eller litet jobb och man arbetar med riskanalyser  och sprängplan som vanligt,

Med en stor portion humor och härliga kopplingar till verkliga fall berättar Martin om problematik som han stött på under sitt arbete som sprängare. Det kan ofta bli problem med tredje man, folk blir oroliga och tror att huset går sönder eller tar skada till och med när man använder sig av spräckning.

 

 
   
 

Vid spräckning slipper man probelmatiken med dolor som annars är ett stort problem. Martins erfarenhet är att det ofta blir problem med oförstående beställare gällande kontroll av gammal sprängbotten.

Tumma aldrig på kontrollen! Mycket gammal sprängbotten = vanligt problem

Martin tar även upp några av de negativa aspekterna vid spräckning, som att det blir mycket mer att borra, stora dimensioner av borrhål, stora borrvagnar, mycket kax, och att det blir en längre projekttid.

 
 
   
 

 Fredrik Meurman från Ecoloop berättade om cirkulär masshantering. Han berättar att Ecoloop vill bidra till att det svenska ekologiska fotavtrycket minskar genom att stödja nyckelaktörer och säkra att dessa samverkar kring resurshanteringen i samhällsbyggandet.  Man fokuserar på att utveckla systemet för försörjning och användning av material till byggande för att reducera systemets miljöpåverkan samt öka dess kostnads- och energieffektivitet. Detta sker i alla led från lokalisering av resurser, utvinning och förädling, till transport och utförande samt daglig drift och underhåll av anläggningar.

För bergbranschen kan det till exempel innebära tyst krossning i stadsmiljö, dynamiska materialterminaler, utvecklade tekniska system för olika transportlösningar, exempelvis sjötransporter.

Man gör Pop-up-terminaler för att utnyttja materialet från en täkt optimalt för flera olika projekt och samordna avfallshanteringen. På det viset kan man minska utsläpp, transportkostnader och spara tid i byggprojekten.

 

 

   
 

Christian Castro från IF om informerade om vilka försäkringar som kan vara aktuella för branschen.  Det är viktigt att ha skriftliga och tydliga avtal för at minska risken för tvist om en skada skulle uppstå. 

Anders Larsson från Bergsäker höll ett föredrag om riskanalyser och vibrationsmätning.

Enligt Miljöbalken klassas sprängning som miljöfarlig verksamhet på grund av buller och vibrationer. Den som utför arbeten som är klassade som miljöfarliga måste vidta åtgärder för att förebygga och förhindra skador på människor och miljö. Det är inte alltid lätt att veta vem som är verksamhetsansvarig, särskilt vid en entreprenad med flera parter inblandade. Byggherren har oftast verksamhetsansvaret, men en entreprenör kan inte frånskriva sig miljöbalken. Anders påminner om att enligt miljöbalken måste åtgärd vidtas om risk finns, man ska använda sig av försiktighetsprincipen Det råder en omvänd bevisbörda kring skador, vilket innebär att verksamhetsutövaren måste kunna visa att de ej orsakat skadorna. Det är också verksamhetsutövarens skyldighet att vidta skyddsåtgärder för att undvika skador Men solidariskt skadeståndsansvar gäller vilket innebär att de drabbade kan vända sig till valfri aktör med skadeståndsanspråk.

Vikten av en ordentlig riskanalys är stor och att man är mycket noga med syneförrättning, besiktningar och mätningar för att undvika problem om något inträffar.

Det kommer upp frågor om vad som gäller för krutpatroner, är det samma regler? Enligt Michael Hermansson, Bergkompetens, gäller samma regelverk som vid sprängning. Gällande utbildningskraven är det fortfarande oklart, men enligt AFS är krutpatroner och gasgenererande kompositioner samma som sprängämne.  Miljöbalken gäller, alltså gäller samma krav på riskbedömning / analys.

  I lunch och kaffepauserna hade Heidi och Kent armbrytningsskola där alal som ville fick lära sig grunderna i armbrytarteknik.
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 

Niclas Lindqvist från Trafikverket presenterar läget med Förbifart Stockholm.

Han visar de olika etapperna, byggtiden beräknas till 10 år, och 2026 ska förbifarten vara öppen för trafik. Bygget beräknas kosta ca 33 miljarder, trafikleden kommer att bli 21 kilometer varav 18 km tunnel, det ska byggas 6 nya trafikplatser, och hela leden ska ta ungefär 15 min att köra.

Tunnel Söder under Skärholmen blir ungefär 5 km tunnel, bergmassorna transporteras till Slagsta. Just nu jobbar man med en utmanande kärnborrning för tunnel under Mälaren. Övriga entrepnreader rullar på. Det är oerhört många tunnlar som behöver göras, eftersom det krävs flera arbetstunnlar och utrymningstunnlar som komplement.

Han berättar vidare att man har haft några allvarliga tlllbud men där lyckligtvis ingen skadades.  Tillbuden utreds fortfarande.

Alexandra Stassais Söderblom från Trafikverket, berättade om Tvärförbindelse Södertörn, ett projekt som ska bli en del av en helhet, en yttre tvärled som binder samman flera av de regionala stadskärnorna. Nyttan med den nya vägen ska bli en högre säkerhet för alla trafikanter, avlastning av det regionala vägnätet, bättre gång- och cykelvägar, öppnar upp för en ny arbetsmarknad och gynnar kommunernas bostadsbyggande. Byggstart blir tidigast 2021. Flera nya trafikplatser ska byggas och det ska samordnas med många andra pågående projekt som till exempel spårväg Syd.

 
 
   
 

Stefan Persson, Stockholms Läns Landsting höll föredrag om den nya tunnelbanan i Stockholm. Tunnelbanan ska byggas ut på flera linjer, till Arenastaden, Barkarby och Nacka Centrum. Byggstarten blir under 2018-2019 och varje sträcka beräknas ta 6-8 år.

Utbyggnaden ska underlätta pendling och möjliggör bostadsbyggande i tre större stadsutvecklingsområden.

Projektet har stora utmaningar, man kommer att arbeta i stadsmiljö, och det finns många känsliga miljöer att ta hänsyn till.

De nya spåren ska kopplas ihop med befintliga spår.

En helt ny plattform ska byggas under den befintliga vid Gullmarsplan och i Nacka ska det byggas underjordisk bussterminal.

Ett stort, komplext och spännande projekt med plats för flera olika entreprenader.

   
 
   
 

Carl Zide, Loop Rocks presenterade föredraget; Tinder  för byggmassor, som handlade om att att samordna bygg, berg, kross, transport, återvinningsföretag för att spara på miljö, bli effektivare och att i högre grad återvinna material.

Man har utvecklat en app för att förenkla detta och för att olika parter ska nå varandra.

   
 
   
 

Martin Malmsten från NCC berättade om projektet i Norviks hamn. Efter flera år av överklaganden blev det en snabbstart när man äntligen fick komma igång. 3,2 miljober ton berg skulle bort. Mertin beskriver att det var besvärliga förhållanden, branta stup på 45 grader rakt ned i vattnet, kajen ska ha 290 meter djup och när man startade var det betydligt djupare än så.

Det var goda möjligheter att skjuta stora och långa salvor. Konferensdeltagarna fick se flera mäktiga drönarfilmer över salvorna.

Martin fortsätter sitt föredrag att berätta att man använt sig mycket av drönare då det är en bra hjälp att se hur salvan gått.

Det blev även många undervattenssprängningar med stora vattenmängder i rörelse, som krävde en mycket förberedelser,  man använde luftridåer för att förhindra grumling längre ut i viken.

Trots omfattningen av projektet och den knappa tidplanen har arbetet flutit på bra, man har haft bra och välplanerade vägar på berget och förutsättningarna att ta sig fram har gjort att man kunnat arbeta snabbt, säkert och effektivt.

   
 
   
 

Ann-Sofie Wessberg från Metron, berättade om ett praktikfall i ett sommarstugeområde där man skulle spränga nära inpå ett hus. Berget var skivigt och det var svårt att planera sprängning utan att få konsekvenser, det fanns en oro för berglyft och skador på fastigheten. I detta fall kan man inte bara titta på vibrationsvärdena, utan man måste även ta hänsyn till andra värden enligt SIS. Sprängaren vidtog flera åtgärder för att vara på den säkra sidan och mätare sattes upp. Det visade sig att man måste mäta både högfrekvent och lågfrekvent för att få hela sanningen och i ett tidigt skede upptäcka slag eller liknande.

Hon framhåller att sprängare ska ställa krav om de ser något som känns riskfyllt som konsulten missat eller även om beställaren är stressad. ”Var inte ”snäll” och testa och skyll på konsulten sen.”

  Därefter var det bastu, pool och fritt umgänge innan middag och dans.
   
 

Läs mer och se bilder ifrån middagen och dag 2 | Tillbaka till startsidan | Tillbaka till aktuellt